De Ouderraad (OR)

De ouderraad overlegt en organiseert samen met het onderwijzend personeel talrijke evenementen. Er vindt gemiddeld 6 x per jaar overleg plaats om activiteiten voor te bereiden en na te bespreken. De ouderraad is hierbij spreekbuis namens de ouders en komt op voor de belangen van de kinderen. In de loop der tijd zijn voor de diverse evenementen draaiboeken vastgelegd, die telkens geëvalueerd worden.

In het najaar wordt een zakelijke ouderavond belegd, waarop het jaar- en financieel verslag aan de orde komen. Dan vindt ook de ouderraadverkiezing plaats. De ouderraad stelt een voordracht op, waaruit nieuwe leden die avond door de ouders worden gekozen. Ouders hebben het recht zichzelf ook beschikbaar te stellen.

Indien u meer informatie wenst omtrent functie en doel van de ouderraad, kunt u een van de ouderraadsleden benaderen.
De actuele samenstelling van de ouderraad vindt u op het informatieblad.

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Bij inschrijving wordt hierop gewezen. Op het formulier ‘aanvullende verklaringen’ dat uitgereikt wordt bij het inschrijvingsformulier, wordt ouders gevraagd om toestemming voor het innen van deze bijdrage.
De bijdrage wordt benut voor de financiering van de diverse activiteiten, die mede door de ouderraad worden georganiseerd, zoals: sinterklaasviering, kerstfeest, feestelijke ouderavond, schoolschaatsen, sportdag, etc.
De gelden worden beheerd door de ouderraad, die jaarlijks op de zakelijke ouderavond verantwoording aflegt waaraan deze gelden zijn besteed.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de zakelijke ouderavond vastgesteld.
De betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de vermoedelijke datum van afschrijving.

Vrijwillige schoolreisbijdrage

Van de ouders wordt ook een vrijwillige schoolreisbijdrage gevraagd. Bij inschrijving wordt hierop gewezen. Op het formulier ‘aanvullende verklaringen’ dat uitgereikt wordt bij het inschrijvingsformulier, wordt ouders gevraagd om toestemming voor het innen van deze bijdrage.
De bijdrage wordt benut voor de financiering van de schoolreis.
De betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de vermoedelijke datum van afschrijving.

Op het informatieblad vindt u de samenstelling van de OR:  https://ikcdebosvlinder.nl/wp-content/uploads/sites/5/2023/08/informatieblad-ikc-de-bosvlinder-23-24.pdf

Call Now Button