De Medezeggenschapsraad

Naast de ouderraad is aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Twee ouders en twee leden van het schoolteam vormen samen de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is ingesteld om, met name de belangen van de kinderen, ouders en leerkrachten te behartigen. De raad overlegt zeer regelmatig met directie over belangrijke schoolzaken, zoals;

  • de besteding van gelden
  • onderhoud en verbouw van het gebouw
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • het personeels- en schoolbeleid

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en/of de directie. Ten aanzien van de verschillende schoolzaken heeft de MR instemmings- of adviesrecht, vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd in de agenda in Parro.

Ook de onderwerpen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden van alle openbare scholen uit de gemeente Midden-Drenthe zitting hebben, worden hier besproken. Bij verkiezingen benoemt de MR een verkiezingscommissie, die alle ouders in de gelegenheid stelt zich voor de MR verkiesbaar te stellen, in overeenstemming met in het reglement genoemde procedures. Uit haar midden wordt een voorzitter en secretaris aangewezen.

De actuele samenstelling van de medezeggenschapsraad vindt u op het informatieblad.

Call Now Button