Visie van de school

Onze visie

We streven naar een harmonieuze en respectvolle organisatie. Een plek waar kinderen zich in een doorgaande lijn niet alleen cognitief ontwikkelen, maar ook de mogelijkheid hebben zich sociaal-emotioneel te ontplooien tot iemand met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positieve instelling. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij het niveau van de kinderen.

Uitgangspunten en richting

Gelijkwaardigheid en respect voor de medemens zijn voor de leerkrachten wezenlijke uitgangspunten. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor waarden en normen van anderen, ongeacht kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken voortdurend aan het voorkómen ervan. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in.

De school is steeds in ontwikkeling; nieuwe onderwijskundige ideeën worden op de voet gevolgd en zo nodig ingepast.

Organisatie

Ons onderwijs is georganiseerd in jaargroepen. We zijn van mening dat een groepsgerichte instructie steeds een goed uitgangspunt biedt voor verdere verdieping en/of extra oefening van de leerstof en zelfstandig werken.

Aan taal, lezen en rekenen wordt heel gestructureerd aandacht geschonken, omdat wij die drie leergebieden erg belangrijk achten voor een succesvol vervolg van de schoolloopbaan. Ook ten aanzien van de overige vakken wordt planmatig gewerkt.
Het kunnen omgaan met de computer krijgt direct vanaf groep 1 ruime aandacht. Een zo optimaal mogelijk gebruik, wordt volop gestimuleerd.

De leerkrachten beperken zich niet slechts tot het geven van de “schoolse vakken”; ook opvoeding, het leren samenwerken en het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en positief gedrag vindt men in het onderwijsprogramma terug. Orde, rust en regelmaat achten we bij onze werkwijze voorwaarden om voor ieder kind tot zo optimaal mogelijke schoolprestaties te komen. Daar werken we voortdurend aan. Pas als een kind zich veilig voelt, heeft het volop mogelijkheden zich te ontwikkelen. De leerprestaties worden systematisch geanalyseerd en geëvalueerd op basis van onze toetskalender. We hanteren naast methodegebonden toetsen de landelijk genormeerde Cito-toetsen. We werken met didactische groepsoverzichten en groepsplannen. Waar nodig wordt vanuit het groepsplan extra ondersteuning geboden.

Call Now Button